Miss Laura

Menu

O mnie

Hej, jestem Laura.

Witaj na moim blogu o modzie, szyciu, kulturze i lifestorytelingu. Napiszę teraz brief’a żeby Was nie przynudzać rozwlekłością zakładki o mnie:D

Pisze tutaj o wszystkim co aktualnie mnie zachwyca, inspiruje i fascynuje. Uwielbiam wszystko co kreatywne i piękne. Historia mody to moja pasja. Dopiero zgłębiam tajniki szycia w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Wraz z moim rozwojem planuję pokazać wam jak prawidłowo szyć. Oprócz mojej aktywności ‚szyciowej’ na blogu chcę założyć kanał na YU gdzie będę razem z Wami uczyć się szyć i pokazywać Wam jak zrobić moje projekty. Oby jak najszybciej ale pewnie dopiero na przełomie Lutego i Marca, ponieważ biorę udział w Fashion Designer Awards(takim warszawskim znanym i lubianym konkursie mody)

Blog cały czas ze mną ewaluuje i zmienia swój wygląd. Znajdziecie tutaj ispiracje modą, stylizacje vintage, retro, moje np. eklektyczne stylizacje, kosmetyki, podróże oraz jak już wiecie wskazówki jak szyć. Chociaż to bardziej na kanale YU. O mnie jeszcze wspomnę tylko tyle, że pasjonuję się kulturą Hiszpanii oraz Azji Południowej, Wschodniej i Centralnej, oraż Francją. Ostatnio zaczęłam i Marokiem a to dzięki profesorce Historii Ubioru z naszej szkoły. Uważam, tak samo jak Yves Saint Laurent, że trzeba czerpać inspiracje zewsząd. Nie zawężać swoich zainteresowań. Niekoniecznie być człowiekiem renesansu, bo to już chyba passe ;), ale personą orkiestrą już na pewno tak 😀

Kiedyś skończyłam kulturoznawstwo a teraz jestem na pierwszym roku projektowania ubioru w MSKPU. Czy żałuję, że pierwsze studia nie były zanadto praktyczne? Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nawet bez zbytniej nauki dużo one mi dały. Zaś na tych studiach z Projektowania Ubioru kładzie się nacisk głownie na praktykę 😀 Dlatego jestem cała Happy 😀

Co jeszcze? Zdjęcia w Warszawie robi mi Monika Chylak 🙂 Bloga mam dzięki Piotrowi Besta a tło dzięki Tatyanie K. 😀 No i co? Posty pojawiają się w poniedziałki i czwartki. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i razem ze mną będziecie się rozwijać. Zapraszam do obserwacji FP na FB bo są tam informacje o których nie dowiecie się z bloga. Prowadzę także Insta madebymisslaura, mam profil MissLaura na ModnejPolce, profil misslaura na lookbook.nu oraz profil Laura La@madebymisslaura na Twitterze 🙂

Hey, I’m Laura.

Welcome to my blog about fashion, sewing, culture and lifestorytelling. I will write a brief now, so that i do not hasten the length of the bookmark about me: D

I write here about everything that currently delights me, inspires and fascinates me. I love everything creative and beautiful. Fashion history is my passion. I have just explored the secrets of sewing at the International School of Costume and Costume Design. With my development, I plan to show you how to sew correctly. In addition to my activity, sewing ‚on the blog I want to set up a channel on YU where I will learn to sew with you and show you how to do my projects. May as soon as possible, but probably only at the turn of February and March, because I take part in the Fashion Designer Awards (such a well-known and popular fashion contest in Warsaw)

Blog constantly evaluates with me and changes its appearance. You will find here fashion trends, vintage and retro stylizations, for example my eclectic stylizations, cosmetics, travels and, as you already know, how to sew. Although it’s more on the YU channel. I will mention only that I am passionate about the culture of Spain and South, East and Central Asia, France. Recently I started and Morocco, thanks to professor of the History of Clothing from our school. I think, just like Yves Saint Laurent, that you have to get inspiration from everywhere. Do not narrow your interests. Not to be necessarily a woman of the Renaissance, because it’s probably passe;), but the persona orchestra is definitely like that.

Once I graduated from cultural studies and now I am in the first year of dress design at the MSKPU. Do i regret that the first studies were not very practical? With a clear conscience i can say that even without too much learning they have given me a lot. And in these studies of Dress Design, the emphasis is mainly on practice 😀 That’s why I’m all Happy 😀

What else? Pictures in Warsaw are made by Monika Chylak. 🙂 I have a blog thanks to Piotr Besta and the background thanks to Tatiana K. 😀 Well, what else? Posts appear on Mondays and Thursdays. I hope that you will stay with me for longer and that you will grow with me. I invite you to observe FP on FB because there are information about which you will not find out from the blog. I also run Insta madebymisslaura, I have a MissLaura profile on ModnaPolka, and misslaura profile on lookbook.nu, and a Laura La @ madebymisslaura profile on Twitter 🙂